Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Where2Go

Dział „Regulamin” reguluje wszystkie kwestie dotyczące zakupów na naszej stronie. Znajdziesz tu jasne i proste zapisy regulujące m.in. płatności w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, sposobach składania zamówień, płatnościach, zwrotach i podobnych zagadnieniach, które są ważne przy zakupach.

Dane kontaktowe

Sklep zarządzany jest przez Fundację „Edukacja Przyszłości” ul. Łukowska 17 / 39, 04-133 Warszawa, Polska, KRS 0000529370, NIP 9512386013, REGON 360335084.

Kontakt z nami uzyskasz pisząc na info@where2go.edu.pl

Życzymy udanych zakupów!

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1.    Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2.    Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

3.    Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://where2go.pl/regulamin/

4.    Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://where2go.pl/kursy/

5.    Sprzedawca – Fundacja „Edukacja Przyszłości” ul. Łukowska 17 / 39, 04-133 Warszawa, Polska, NIP 9512386013.

§ 2

Postanowienia wstępne

1.    Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, umowy o dostarczenie produktów elektronicznych i cyfrowych w postaci kursów on-line, mentoringów oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu.

2.    Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

1.    dostęp do Internetu,

2.    standardowy system operacyjny,

3.    standardowa przeglądarka internetowa,

4.    posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3.    Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

4.    Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Programy mentoringowe i konsultacje

Poprzez udział w programach mentoringowych i konsultacjach uczestnik otrzymuje wiedzę z dziedziny życia, której dotyczy program. Uczestnictwo w programach mentoringowych i konsultacjach odbywa się za pomocą dostępnych mediów, aplikacji do spotkań typu zoom, komunikatorów Messenger, Skype, rozmów telefonicznych lub rozmów stacjonarnych o ile Sprzedający i Kupujący dojdą w tym zakresie do porozumienia. Fundacja nie gwarantuje uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką programu mentoringowego lub konsulatcji. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 15, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w programach dostosowanych do ich grupy wiekowej, organizowanych przez Where2Go, wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 4
Składanie zamówienia. Zawieranie umowy.

1.    Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza w którym konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

2.    Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

3.    Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

§ 5
Dostawa i płatność

1.    Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

2.    Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia dokumentu pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego lub informującego o dalszych krokach postępowania (w przypadku konsultacji telefonicznych, video konsultacji). Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania płatności.

3.    Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

§ 6
Produkty fizyczne

1.    Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego.

2.    Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 72 h, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.

3.    Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.

4.    Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

§ 7
Kursy on-line, programy mentoringowe i konsultacje

1.    Realizacja zamówienia obejmującego kurs on-line następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu.

2.    Dostęp do kursu on-line odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy kursowej. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Kupującego konta użytkownika w ramach platformy kursowej umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do kursu.

3.    Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach platformy kursowej, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

4.    W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

5.    Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

1.    korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

2.    nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,

3.    nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

6.    W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 5 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy.

7.    Poszczególne kursy on-line dostępne w Sklepie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Sklep. Zakup dostępu do Kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem mechanizmu Sklepu.

8.  Programy mentoringowe i konsultacje odbywają się za pomocą popularnych, dostępnych stronom umowy komunikatorów. Zasady korzystania zostają zapisane każdorazowo przy opisie produktu w sklepie. W razie wątpliwości do zakupu programów mentoringowych i konsultacji stosuje się zapisy jak do Kursów online.

§ 8
Produkty elektroniczne

1.    Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

2.    Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

§ 9
Prawa własności intelektualnej

1.    Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe dostępne w ramach Platformy oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2.    Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

3.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Klient korzysta z produktu elektronicznego.

§ 10
Odstąpienie od umowy Konsumenta

1.    Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Jeśli w toku zakupu produktów cyfrowych Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci produkt cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

3.    Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

4.    Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

8.    Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. 

§ 11
Odpowiedzialność za wady

1.    Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.

2.    Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

3.    Kupujący powinien kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@where2go.edu.pl

4.    Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 12
Dane osobowe i pliki cookies

1.    Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2.    Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.

3.    Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://where2go.pl/polityka-prywatnosci/

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

§ 14
Postanowienia końcowe

1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2.    Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę

3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.08.2020

4.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

© 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy – wzór:

 (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Fundacja „Edukacja Przyszłości”

ul. Łukowska 17 / 39,

04-133 Warszawa

NIP 9512386013

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ..….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .

 Data zawarcia umowy to … ……., data odbioru …….

Imię i nazwisko………………………………………………………….

 Adres …..…………………….……..…………………………………….

 Data………………………………………………………………………….

 …….……………………………………………………………………

 Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) 

3 x Sesja 90 minut + Gallup lub DISC

  Test GallupaTest DISC

  *pola wymagane

  Sejsa 90 minut + Gallup lub DISC

   Test GallupaTest DISC

   *pola wymagane

   Sesja 90 minut

    *pola wymagane

    `

    Zobacz swoją stategię na maturę i wybór ścieżki kariery

    ZAPISZ SIĘ I OTRZYMAJ DARMOWY FILM!